Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43570
Title: Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Luận án TS. Kinh tế đối ngoại: 62 31 07 01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ
Vũ, Anh Dũng
Phạm, Thu Phương
Keywords: FDI;Đầu tư nước ngoài;Phát triển công nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43570
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002584_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.