Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43721
Title: Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020
Authors: Hoàng, Văn Hải
Nguyễn, Thị Hà
Keywords: Chiến lược phát triển;Quản trị kinh doanh;Hoạch định chiến lược
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. H. (2014). Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Cơ sở lý thuyết của hoạch định chiến lược. - Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng, tác động đến hoạt động của Trung tâm. Xác định rõ cơ hội và thách thức từ môi trường bên ngoài đối với sự tồn tại và phát triển của Trung tâm. - Phân tích những vấn đề nội tại của chính Trung tâm. Xác định những điểm mạnh và những điểm yếu của đơn vị. - Trên cơ sở lý thuyết hoạch định chiến lược, từ kết quả phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài, bên trong của tổ chức, xác định chiến lược phù hợp cho Trung tâm. - Đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược nhằm phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Lạng Sơn trở thành tổ chức lớn mạnh về quy mô, tổ chức, hoạt động, có khả năng thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ KHCN vào phục vụ sản xuất và đời sống tại Lạng Sơn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43721
Language: vi
Format Extent: 81 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003430.pdf
  • Description : 
  • Size : 628.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.