Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43785
Title: Phát triển kinh tế du lịch ở Ba Vì - Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Vũ, Thị Dậu , người hướng dẫn
Chu, Thanh Ngân
Keywords: Kinh tế chính trị;Phát triển kinh tế;Kinh tế du lịch
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Khái quát và hệ thống hóa và hoàn thiện thêm cơ sở lý luận và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của vấn đề phát triển kinh tế du lịch ở một số địa phương. Phân tích thực trạng phát triển kinh tế du lịch huyện Ba Vì - Hà Nội. Từ đó đánh giá những thành công, h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43785
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002851_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 812.84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.