Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44046
Title: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trần, Thị Thái Hà , người hướng dẫn
Lê, Hồng Nga
Keywords: Cho vay;Tiêu dùng;Tài chính;Công ty tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 77 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề chung về công ty tài chính; cho vay tiêu dùng - Một chức năng của công ty tài chính. Giới thiệu về công ty tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam và tìm hiểu quy chế cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam. Phân (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44046
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002143_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 759.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.