Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44071
Title: Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Minh Tiến : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Tài chính ngân hàng;Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống một số vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kinh doanh của Công ty CP Minh Tiến để làm rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty này qua các năm 2008-2011. Đề xuất một số ý kiến nhằm d (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44071
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002100_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 807.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.