Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44102
Title: Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Trần, Đức Vui , người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Ngọc
Keywords: Tài chính ngân hàng;Ngân sách;Kinh phí;Cơ quan hành chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu những vấn đề chung quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Thực trạng quản lý và sử dụng Ngân sách địa phương tại Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua. Tăng cường các biện pháp quản lý và sử dụng kinh phí ngân sác (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44102
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002028_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 746.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.