Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44105
Title: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần PVI : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Phú Giang , người hướng dẫn
Hồ, Thị Khánh Vân
Keywords: Báo cáo tài chính;Doanh Nghiệp;Kinh tế học tài chính;Công ty cổ phần PVI
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích và đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần PVI. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện thực (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44105
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002021_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 814.13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.