Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44125
Title: Phát triển các dịch vụ tài chính phi tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Hoàng, Trần Hậu, người hướng dẫn
Phạm, Thị Trúc Quỳnh
Keywords: Tài chính ngân hàng;Dịch vụ tài chính;Tín dụng;Doanh nghiệp vừa;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ tính cấp thiết của việc phát triển dịch vụ tài chính phi tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tài chính phi tín dụng đối với doanh nghiệp v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44125
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001555_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.