Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44165
Title: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thực trạng và triển vọng. Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Ngô, Xuân Bình, Người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Huyền
Keywords: Chính sách kinh tế;Kinh tế;Nhật bản;Quan hệ kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn tìm hiểu, phân tích quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, đánh giá những nhân tố chi phối, rút ra những đặc điểm của mối quan hệ này, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương giữa hai nước
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
119 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44165
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00069_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.