Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44165
Title: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thực trạng và triển vọng.
Authors: Ngô, Xuân Bình
Trần, Thị Thu Huyền
Keywords: Chính sách kinh tế;Kinh tế;Nhật bản;Quan hệ kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Citation: Trần, T. T. Huyền. (2002). Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thực trạng và triển vọng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn tìm hiểu, phân tích quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, đánh giá những nhân tố chi phối, rút ra những đặc điểm của mối quan hệ này, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương giữa hai nước.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44165
Language: vi
Format Extent: 119 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00069_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.