Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44177
Title: Ngành bảo hiểm Việt Nam trước và sau gia nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Vũ, Thị Phương Anh
Keywords: Kinh doanh bảo hiểm;Kinh tế đối ngoại;Ngành bảo hiểm;Việt Nam;WTO
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM
Trình bày tổng quan về kinh doanh bảo hiểm và ngành bảo hiểm trong khuôn khổ WTO, khảo sát kinh nghiệm phát triển và hội nhập của thị trường bảo hiểm một số quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ và một số bài học kinh nghiệm cho sự phát triển của thị trường bảo (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44177
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01511_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.