Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44186
Title: Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Vũ, Đức Thanh, Người hướng dẫn
Lê, Huy Khôi
Keywords: Hoạt động xuất khẩu;Hội nhập kinh tế;Ngoại thương;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 98 tr. + Tóm Tắt + Đĩa mềm
Trên cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hoá, trình bày thực trạng chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, những nguyên nhân. Từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp chu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế Thế giới và quan hệ kinh tế Quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44186
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01068_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.