Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44194
Title: Dịch vụ viễn thông Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn
Lê, Thị Hồng Hà
Keywords: Dịch vụ viễn thông;Viễn thông;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 128 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nghiên cứu và phân tích các cam kết quốc tế trong lĩnh vực viễn thông Việt Nam; Đánh giá quá trình hội nhập, mở cửa thị trường viễn thông trong những năm vừa qua, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn đối với viễn thông trong quá trình hội nhập kinh tế quốc t (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44194
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00913_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.