Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44261
Title: Những điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc từ sau khi gia nhập WTO đến nay và gợi ý với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Trần, Đình Thiên , người hướng dẫn
Phạm, Bích Ngọc
Keywords: Trung quốc;Kinh tế đối ngoại;Thương mại quốc tế;Chính sách thương mại
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế đối ngoại -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO? Giới thiệu những điều chỉnh trong chính sách thương mại quốc tế ở Trung Quốc. Trình bày những thay đổi ở Trung Quốc trong chính sách thương mạ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44261
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001225_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.