Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44266
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Đào, Minh Phúc , người hướng dẫn
Tạ, Nguyễn Thu Thúy
Keywords: Dịch vụ ngân hàng;Ngân hàng;Ngân hàng bán lẻ;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 131 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những lý thuyết về dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) của Ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó tìm ra những khó khă (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44266
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000851_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.