Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44273
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Anh Thu, người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Huyền
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Khu công nghiệp;Nam Định
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các khu công nghiệp, FDI, những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút FDI vào các khu công nghiệp (KCN) cũng như kinh nghiệm về thu hút FDI vào các khu công nghiệp của một số nước và Việt Nam. Phân tích thực trạng tình hình FDI v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44273
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000675_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 513.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.