Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44323
Title: Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường EU : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Đỗ Nhật Tân, người hướng dẫn
Trần, Xuân Thọ
Keywords: Kinh tế học lao động;Thị trường EU;Thị trường lao dộng;Xuất khẩu lao động
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 166 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế đối ngoại -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát một số vấn đề lý luận về xuất khẩu lao động và tổng quan về thị trường EU. Tập trung nghiên cứu thị trường lao động EU, tình hình lao động nước ngoài tại EU. Tìm hiểu về hệ thống khung khổ pháp lý của Việt Nam cũng như EU nói chung và các nước th (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44323
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02247_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.