Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44324
Title: Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Đặng, Thị Kim Chung
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Kinh tế tài chính;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Khái quát những vấn đề lý luận về chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phân tích một số yếu tố tác động đến chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam. Tập trung nghiên cứu nội dung chính sách, động thái phát triển FDI của (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44324
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02246_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.