Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44329
Title: Thuế chống bán phá giá ở một số nước thành viên WTO và một số gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn
Mai, Quỳnh Phương
Keywords: Quan hệ kinh tế quốc tế;Thuế chống bán phá giá;Việt Nam;WTO
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến phá giá và thuế chống bán phá giá (TCBPG). So sánh kinh nghiệm áp dụng TCBPG của một số nước thành viên WTO (Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ), dựa trên các tiêu chí so sánh quá trình điều tra chống bán phá giá và bảo vệ t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44329
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02211_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.