Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44400
Title: Tác động của các khu công nghiệp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn
Trần, Tiến Dũng
Keywords: Khu công nghiệp;Kinh tế;Phát triển kinh tế;Hưng Yên
Issue Date: 2007
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 118 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về khu công nghiệp (KCN) và bước đầu nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn trong nước về việc hình thành, phát triển các KCN. Khảo sát quá trình hình thành, phát triển và phân tích những tác động chủ yếu đến phát triển kinh tế (...)
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị 60.31.01 Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị Đại học Quốc Gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44400
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01469_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.