Tác động của các khu công nghiệp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44400Tác động của các khu công nghiệp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44400