Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44410
Title: Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Võ, Hồng Vinh
Keywords: Khoa học công nghệ;Kinh tế Việt Nam;Kinh tế thị trường;Thị trường công nghệ
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 161 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thị trường khoa học công nghệ, những vấn đề thực tiễn của thị trường khoa học công nghệ đặt ra; Phân tích kinh nghiệm của một số nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ, phân tích đánh giá thực trạng phát triển thị (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44410
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01207_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.