Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44410Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44410