Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44416
Title: Năng lực cạnh tranh của dịch vụ viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Lê, Xuân Bá, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hương Lan
Keywords: Dịch vụ viễn thông;Năng lực cạnh tranh;Viễn thông
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 131 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nêu một số lý thuyết cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và kinh nghiệm của thế giới về nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông. Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của dịch vụ viễn thông Việt Nam từ 1986 đến nay; đánh giá thực trạng nă (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44416
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01046_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 64.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.