Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44439
Title: Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Phạm, Văn Dũng, Người hướng dẫn
Hoàng, Việt
Keywords: Thương mại;Việt Nam;WTO;Xuất khẩu
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 108 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Khái quát hóa các tác động của WTO đến hoạt động xuất khẩu của các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu từ khi gia nhập WTO. Đưa ra những đánh giá khái quát các tác động (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44439
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00893_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 49.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.