Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44441
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Nguyễn, Văn Đính, Người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Công nghiệp du lịch;Kinh tế công nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 123 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Khái quát, hệ thống hóa một số cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh; Đánh giá một cách toàn diện về thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam, nêu bật mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và thách thức, từ đó đưa ra những giải pháp về: h (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44441
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00890_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.