Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44441Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44441