Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44450
Title: Vai trò kinh tế của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy Anh
Keywords: Hội nhập quốc tế;Nhà nước;Toàn cầu hóa;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 126 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Khái luận về toàn cầu hóa và vai trò kinh tế của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Xác định vai trò kinh tế của nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế cho hội nhập, kiểm soát vĩ mô, thúc (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44450
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00782_tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 879.39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.