Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44479
Title: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Vũ, Thị Dậu, người hướng dẫn
Bùi, Thị Thu Hằng
Keywords: Nông nghiệp;Phát triển nông nghiệp;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa và khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nông nghiệp bền vững. Phân tích và đánh giá thực trạng về phát triển nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, nguyên nhân của tình hình và những vấn đề đặt ra nhằm đáp ứng y (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44479
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001516_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 883 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.