Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44502
Title: Đảm bảo lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp dệt may ở Thái Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Tạ, Thị Đoàn , người hướng dẫn
Phạm, Thị Linh
Keywords: Thái Bình;Lợi ích kinh tế;Người lao động;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 128 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu về đặc trưng, vai trò của lợi ích kinh tế; các yếu tố cấu thành lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp và mối quan hệ lợi ích kinh tế giữa người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá th (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44502
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000875_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.