Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44512
Title: Thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Khắc Thanh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hoàng Nguyên
Keywords: Kinh tế chính trị;Thị trường chính khoán;Hội nhập kinh tế;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 128 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về thị trường chứng khoán. Phân tích thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tìm ra những yếu kém và tồn tại. Đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát tri (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44512
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000510_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.