Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44513
Title: Làng nghề trong phát triển kinh tế xã hội nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: An, Như Hải, người hướng dẫn
Vũ, Thị Hồng Thắm
Keywords: Làng nghề;Phát triển kinh tế;Nông thôn;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về làng nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển làng nghề trong phát triển kinh tế xã hội ở Vĩnh Phúc từ năm 2000 đến nay. Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển làng nghề ở tỉnh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44513
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000509_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.