Làng nghề trong phát triển kinh tế xã hội nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44513Làng nghề trong phát triển kinh tế xã hội nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44513