Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44516
Title: Giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Mai, Ngọc Cường, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thanh Hương
Keywords: Kinh tế chính trị;Việc làm;Lực lương lao động;Nông thôn;Hà Nội
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm, giải quyết việc làm, để làm căn cứ khoa học cho việc đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết cho lao động nông thôn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44516
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000506_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.