Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44539
Title: Vai trò của nhà nước trong bước chuyển sang thời đại kinh tế tri thức ở Singapore và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Giang
Keywords: Kinh tế chính trị;Kinh tế tri thức;Nhà nước;Phát triển kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 126 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa những vấn đề về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế, làm rõ nội dung và phạm vi của vai trò của nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế tri thức. Khái quát hóa những chuyển biến trong vai trò của nhà nước Singapore trước bối cảnh nền kin (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44539
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02744_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.