Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44547
Title: Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Quang Ty, người hướng dẫn
Nguyễn, Khắc Tiến
Keywords: Doanh Nghiệp;Hà Nội;Kinh tế chính trị;Đổi mới công nghệ
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận, khảo cứu kinh nghiệm thực tiễn liên quan trực tiếp tới vấn đề đổi mới công nghệ trong các DN nói chung và các DN công nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Đánh giá, phân tích, làm rõ những mặt được, chưa được, những nguyên nhân (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44547
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02510_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.