Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44552
Title: Hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam: thực trạng, vấn đề và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Quang Ty, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Tình
Keywords: Hợp tác xã nông nghiệp;Kinh tế nông nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
124 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác xã (HTX) và hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN), đưa ra kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển HTXNN và vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Nghiên cứu tình hình HTXNN trước khi có Luật HTX, đặc biệ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44552
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02482_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.