Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44583
Title: Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Hoàng, Thị Bích Loan, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Kinh tế;Mỹ;Việt Nam;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 120 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và cập nhật về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Khẳng định, làm rõ vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước nhận đầu tư. Nêu kinh nghiệm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44583
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01989_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.