Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44585
Title: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Danh Tốn, người hướng dẫn
Phạm, Anh Bình
Keywords: Công bằng xã hội;Phát triển kinh tế;Tăng trưởng kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 132 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội và mối quan hệ giữa chúng. Nghiên cứu kinh nghiệm về giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước trên thế giới. Khái quát sự hình thành (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44585
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01916_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.