Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44592
Title: Chống gian lận thương mại qua giá trong hoạt động nhập khẩu ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Quang Vinh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Gian lận thương mại;Hải quan;Nhập khẩu;Trị giá
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 150 tr. + CD-ROM
Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về chống gian lận thương mại (GLTM), chống GLTM qua giá trong hoạt động nhập khẩu; kinh nghiệm phòng ngừa và chống GLTM qua giá ở một số nước như Mỹ và New Zealand. Nghiên cứu thực trạng chống GLTM qua giá trong hoạt đ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44592
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01803_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.