Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44609
Title: Hoàn thiện quản lý điện nông thôn tại điện lực Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Từ, Quang Phương, người hướng dẫn
Nguyễn, Trường Giang
Keywords: Hà Tĩnh;Ngành điện lực;Nông thôn;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Hệ thống hóa và làm rõ vai trò, nội dung quản lý điện ở nông thôn Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng trên cơ sở các khâu: quản lý kỹ thuật, kinh doanh, phát triển mạng điện và quản lý nhà nước về điện ở nông thôn; Phân tích thực trạng quản lý điệ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44609
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01521_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.