Hoàn thiện quản lý điện nông thôn tại điện lực Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44609Hoàn thiện quản lý điện nông thôn tại điện lực Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44609