Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44617
Title: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Văn Nghiến Người hướng dẫn
Trần, Thị Thanh Bình
Keywords: Công ty cổ phần;Dược phẩm;Hà Tĩnh;Sản xuất kinh doanh;Thiết bị y tế
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 95 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Giới thiệu những vấn đề cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh (HQSXKD) của doanh nghiệp: khái niệm, bản chất, vai trò, ý nghĩa của hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như hệ thống các chỉ tiêu phản ánh HQSXKD của doanh nghiệp và các nhân tố tác động đến HQ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44617
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01503_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.