Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44621
Title: Huy động và sử dụng vốn tại Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60.34.05
Authors: Từ, Quang Phương, Người hướng dẫn
Phạm, Trần Đệ
Keywords: Doanh Nghiệp;Kinh tế doanh nghiệp;Lâm nghiệp;Vốn
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 114 tr
Bước đầu hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Từ đối tượng nghiên cứu là Công ty lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, Hà Tĩnh, đánh giá thực trạng huy động và sử dụng vốn, hiệu quả sử (...)
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60.34.05 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44621
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01495_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.