Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44625
Title: Kinh nghiệm thâm nhập thị trường quốc tế của các công ty Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Vũ, Phương Thảo, người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Tiếp thị;Doanh Nghiệp;Nhật bản;Thị trường Quốc tế;Việt Nam;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 116 tr. + CD-Rom
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế. Nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing của các công ty Nhật Bản trên thị trường quốc tế trong thời kỳ công nghiệp hóa và làm rõ những nguyên n (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44625
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01485_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.