Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44653
Title: Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Lê, Minh Nghĩa, Người hướng dẫn
Phạm, Đình Vũ
Keywords: Cổ phần hoá;Doanh Nghiệp;Giá trị doanh nghiệp;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 119 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Hệ thống hoá cơ sở lý luận có liên quan đến những vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hoá. Phân tích thực trạng hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa ở Việt Nam. Đánh giá tổng quát về (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44653
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01043_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.