Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44668
Title: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Từ, Quang Phương, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Kinh doanh;Quản lý doanh nghiệp;Quản trị kinh doanh;Tổng Công ty Điện lực
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 92 tr + Đĩa mềm
Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp điện lực. Nêu lên những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp điện lực. Khái quát những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số quốc gia trên thế giới. (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44668
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00841_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 42.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.