Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44669
Title: Hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của Tổng công ty đường sắt Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Phạm, Quang Vinh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thương
Keywords: Doanh Nghiệp;Quản trị kinh doanh;Tiền lương;Đường sắt Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 134 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Hệ thống hoá và góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận tiền lương, cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng về tiền lương, cơ chế quản lý tiền lương của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44669
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00838_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.