Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44680
Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Mediamart Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Trần, Hùng , người hướng dẫn
Phạm, Văn Thông
Keywords: Quản trị kinh doanh;Nguồn nhân lực;Quản trị nhân lực
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh-- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Mediamart. Từ đó đề xuất những giải pháp góp phần vào việc hoàn thiện công tác quả (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44680
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001724_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.