Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44796
Title: Cải tiến hoạt động tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị may mặc của Công ty Xuất nhập khẩu dệt may Vinatex ở thị trường nội địa : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
Hà, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý tiếp thị;Quản trị kinh doanh;Tiêu thụ sản phẩm;Tổng công ty dệt may Vinatex
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 114 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm rõ vấn đề lý luận về thị trường và những vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm. Phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc têu thụ sản phẩm của doanh nghiệp: Môi trường vĩ mô, tác nghiệp và vi mô. Giới thiệu khái quát về Công ty xuất nhập khẩu (XNK) (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44796
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02495_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.