Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44832
Title: Cải tiến hoạt động phân tích tài chính ở doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Quang Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Trí
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước;Phân tích tài chính;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: DHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về hoạt động phân tích tài chính trong Công ty cổ phần. Nghiên cứu thực trạng hoạt động phân tích tài chính trong các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn Hà Nội thông qua việc phân tích khái quát tình hình t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44832
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02092_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.