Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44917
Title: Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04 10
Authors: Trần, Việt Tiến, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Nga
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44917
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007146.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.