Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44923
Title: Rào cản môi trường trong thương mại của Mỹ và hàm ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế đối ngoại: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Anh Thu , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Thương mại quốc tế;Rào cản thương mại
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Luận văn làm rõ nội dung, vai trò, mục đích của rào cản thương mại quốc tế. Hệ thống hoá được những vấn đề mang tính khái quát về rào cản môi trường. Đưa ra các rào cản môi trường được áp dụng ở Mỹ. Phân tích và đánh giá hiệu quả thực trạng áp dụng rào cản (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44923
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001363_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.