Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44942
Title: Các giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Xuân Hiển : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Trương, Đình Chiến, người hướng dẫn
Nguyễn, Bá Duy
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Tiếp thị;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 88 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh --Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Đánh giá thực trạng các giải pháp marketing, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường cửa xây dựng nhằm tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân cũng như những cơ hội và khó khăn thách thức để đề xuất các giải pháp marketing đồng bộ, khoa họ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44942
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000188_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 976.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.