Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44944
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Cảnh Hoan, người hướng dẫn
Trần, Thị Vinh
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Chiến lược kinh doanh;Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trong giai đoạn vừa qua. Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ (...)
Electronic Resources
127 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44944
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02781_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.