Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44948
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng : Luận Văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hường
Keywords: Quản trị kinh doanh;Tổng Công ty cơ khí xây dựng;Vốn
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1 : Cơ sở lý luận của vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Cơ khí Xây dựng. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Cơ khí Xây dựng
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44948
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02738_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.